CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Thời gian áp dụng: Từ ngày 23/12/2020 cho đến khi có chính sách mới thay thế.
Period of application: From 23 December 2020 until a new replacement policy.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng tham gia chương trình khảo sát và đăng ký nguyện vọng chọn mua/thuê căn hộ/căn thương mại dịch vụ/căn văn phòng (“Sản Phẩm”) của Dự án Khu nhà ở và Trung tâm Thương mại – Văn phòng tại Phường An Phú, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (dự án có tên thương mại là “Lumière Riverside”)

Applicable object: Customers join the survey program and register their aspiration to program by registering to purchase/lease the apartments/commercial service unit /office unit (the “Product”) of the High-rise Residential Area and Commercial Center – Office Project located at An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh city, Viet Nam (with the commercial name as “Lumière Riverside”)

I. CHÍNH SÁCH KHUYẾN MẠI / PROMOTION PROGRAM

1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 23/12/2020 cho đến khi có chính sách mới thay thế.
Period of application: From 23 December 2020 until a new replacement policy.
2. Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng tham gia chương trình khảo sát và đăng ký nguyện vọng chọn mua/thuê Sản Phẩm của Dự án Lumière Riverside đã ký Văn bản thỏa thuận và các tài liệu giao dịch khác (nếu có) từ ngày 23/12/2020 đến khi có chính sách mới thay thế.

Applicable object: Customers join the survey program and register their aspiration to program by registering to purchase/lease the Product of Lumière Riverside project, sign the Agreement and other relevant documents (if any) from 23 December 2020 until a new replacement policy.

3. Chương trình / Program

Chính sách khuyến mại: Hỗ trợ 60 tháng phí quản lý Promotion program: Subsidy 60 months property management fee

II. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN / PAYMENT OPTION

1. Thanh toán bằng vốn tự có / Payment by own capital

Đợt thanh
toán/
Payment
installment
Lịch thanh toán/
Payment schedule
Thanh toán chuẩn/
Standard payment
Thanh toán sớm/
Accelerated
payment
Tiền đặt trước
Advance amount
200 triệu đồng/
million VND
200 triệu đồng/
million VND
Đợt 1
1st
installment
07 ngày kể từ ngày ký Phiếu
Đăng Ký
Within 07 days from the signing
date of the Registration Form
10% (sau khi trừ
Tiền đặt
trước/
included
Advance amount
)
100% (sau khi trừ
Tiền đặt trước/
included Advance
amount
)
Đợt 2
2nd
installment
90 ngày kể từ ngày đến hạn đợt
thanh toán đợt 1
Within 90 days from the due date
of 1
st installment
10%

 

Đợt thanh
toán/
Payment
installment
Lịch thanh toán/
Payment schedule
Thanh toán chuẩn/
Standard payment
Thanh toán sớm/
Accelerated
payment
Đợt 3
3rd
installment
90 ngày kể từ ngày đến hạn đợt
thanh toán đợt 2
Within 90 days from the due date
of 2
nd installment
10%
Đợt 4
4th
installment
90 ngày kể từ ngày đến hạn đợt
thanh toán đợt 3
Within 90 days from the due date
of 3
rd installment
10%
Đợt 5
5th
installment
90 ngày kể từ ngày đến hạn đợt
thanh toán đợt 4
Within 90 days from the due date
of 4
th installment
10%
Đợt 6
6th
installment
90 ngày kể từ ngày đến hạn đợt
thanh toán đợt 5
Within 90 days from the due date
of 5
th installment
10%
Đợt 7
7th
installment
90 ngày kể từ ngày đến hạn đợt
thanh toán đợt 6
Within 90 days from the due date
of 6
th installment
10%
Đợt 8
8th
installment
Theo thông báo bàn giao Sản
Phẩm
Pursuant to Product Handover
Notice
25% + toàn bộ
thuế GTGT còn lại
+ 2% Kinh phí bảo
trì
25% + all
remaining VAT +
2% maintenance
fee
2% Kinh
phí bảo trì
2% maintenance
fee
Đợt 9
9th
installment
Vào ngày Sản Phẩm được cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất
Upon the Certificate of land
use right, house ownership and
other properties associated
with the land is issued
5%
Chính sách chiết khấu
Discount policy
0% 7.5%


2. Thanh toán bằng vốn vay ngân hàng / Payment by bank loans
a) Chính sách / Policy:

Trường hợp khách hàng lựa chọn thanh toán bằng vốn vay ngân hàng lên tới 70% giá bán (đã bao gồm thuế GTGT), khách hàng sẽ được nhận hỗ trợ lãi suất (“HTLS”) và phí trả nợ trước hạn từ chủ đầu tư như sau:

In case the customers make accelerated payment by bank loans of up to 70% of sale price (VAT included), they shall receive interest rate support (“Interest Rate Support”) and early repayment fee from the developer:

CHÍNH SÁCH / POLICY CHI TIẾT / DETAILS
Mức dư nợ vay
Outstanding debt
Lên tới 70% giá bán (đã gồm thuế
GTGT)
Up to 70% of sale price (VAT
included)
Mức dư nợ được hưởng HTLS
Outstanding debt supported by Developer
70% giá bán (đã gồm thuế GTGT)
70% of sale price (VAT included)
Lãi suất và thời gian HTLS
Interest rate and Period of Interest
Rate Support
Lãi suất 0% trong vòng 30 tháng kể
từ ngày giải ngân nhưng không vượt
quá ngày 30/09/2023
Interest rate is 0% within 30 months
from the drawdown date but not
exceed 30 September 2023
Thời gian ân hạn nợ gốc kể từ ngày giải
ngân đầu tiên
Period of grace for principal as from
the date of the 1st disbursement
Lên tới 30 tháng nhưng không vượt
quá ngày 30/09/2023
Up to 30 months but not exceed 30
September 2023
Phí trả nợ trước hạn trong thời gian
HTLS
Fee for premature repayment during
period of Interest Rate Support
0%


b) Tiến độ giải ngân thanh toán / Disburse progress for payment Lưu ý / Notes:
– %XX là giá trị thanh toán đã bao gồm thuế GTGT tương ứng của giá bán/thuê;
%XX is the value payment including VAT of sale/lease price;

Đợt thanh
toán/
Payment
installment
Lịch thanh toán/
Payment schedule
Lịch thanh toán kết hợp
hỗ trợ vay lãi suất 0%
Payment schedule with supporting
interest rate of 0%
Khách hàng thanh
toán bằng vốn tự
có/
Paid by customer
Ngân hàng giải
ngân/
Disbursed
by the bank
Tiền đặt trước
Advance amount
200 triệu đồng/
million VND
Đợt 1
1st
installment
7 ngày kể từ ngày ký Phiếu Đăng Ký
Within 07 days from the signing
date of the Registration Form
10% (sau khi trừ
Tiền đặt
trước/
included
Advance payment
)
Đợt 2
2nd
installment
90 ngày kể từ đợt thanh toán đợt 1
Within 90 days from the due date
of 1
st installment
10%
Đợt 3
3rd
installment
90 ngày kể từ đợt thanh toán đợt 2
Within 90 days from the due date
of 2
nd installment
10%
Đợt 4
4th
installment
15 ngày kể từ đợt thanh toán đợt 3
Within 15 days from the due date
of 3
rd installment
70%
Đợt 5
5th
installment
90 ngày kể từ đợt thanh toán đợt 4
Within 90 days from the due date
of 4
th installment
Đợt 6
6th
installment
90 ngày kể từ đợt thanh toán đợt 5
Within 90 days from the due date
of 5
th installment
Đợt 7
7th
installment
90 ngày kể từ đợt thanh toán đợt 6
Within 90 days from the due date
of 6
th installment
Đợt 8
8th
installment
Theo thông báo bàn giao Sản Phẩm
Pursuant to Product Handover
Notice
2% Kinh phí bảo
trì
2% maintenance fee
Đợt 9
9th
installment
Vào ngày Sản Phẩm được cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất
Upon the Certificate of land use
right, house ownership and other
properties associated with the
land is issued


– Áp dụng đối với khách hàng là cá nhân (“KHCN”) đứng tên trong hợp đồng mua bán. Khách hàng là doanh nghiệp (“KHDN”) được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và phí trả nợ trước hạn với mức tối đa bằng lãi suất và phí trả nợ trước hạn hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất và phí trả nợ trước hạn vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả với ngân hàng.

Applicable to customers who are individuals (“Individuals Customer”) in the name of the sale and purchase agreement. Enterprise customers (“Enterprise Customer”) are supported by the developer with interest rate and early repayment fee with maximum amount equal to the interest rate and early repayment fee for the Enterprise Customer. The interest rate and early repayment fee exceeding the above support level (if any) will be paid by the Enterprise Customer with the bank.

Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư chỉ hỗ trợ lãi suất trong thời gian nêu trên đối với các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định. In any cases, the developer only provides the program of interest expense support within the duration mentioned here if customers meet all lending conditions, and fulfill all related documents prescribed by the bank.

– Tại đợt thanh toán 8, khách hàng phải hoàn thiện một số thủ tục cần thiết. For 8th installment, the customer must complete required documentation.